ગોરી મેડમ ને ચોદવાની મજા .

હું આગ્રા શહેર મા રહુ છુ અને ગાઇડ બની ને મુસાફરો પાસે થી નાણા મેળવી ઘર ચલાવુ છુ , મારા ગાઇડ તરીકે ના જીવન મા મને ઘણા અલગ જાતના લોકો નો અનુભવ થયો છે . આ અનુભવો માનો એક હું તમને કહુ છુ .

એક દિવસ હું તાજમહેલ ની બહાર કોઇ ગ્રાહક મળી જાય તેની રાહ જોતો હતો ત્યારે એક પરદેશી ગોરી મેડમ ગાઇડ માટે પુછવા આવ્યા હતા તે મને મળયા અમે લોકો ભાવ તાલ નક્કી કરી સાથે ફરવા લાગ્યા .

ગોરી મેડમ ની ચામડી એકદમ સફેદ અને લીસી તેની સાથે ચાલતા જ્યારે મારો હાથ તેને અડી જતો ત્યારે મારા શરીર મા ઝનઝનાટી થઇ જતી હતી ,તે મેડમ એકલા જ ભારત ફરવા માટે આવ્યા હતા .

તેને મને દિવસ આખો શહેરમા ફેરવી તેની સાથે ગેસ્ટ હાઉસ મા લઇ ગયા રુમ મા બેસી ને અમે બંને ખાણા સાથે વાતો કરતા હતા તેણે મને કહ્યુ કે જો તુ મને સંભોગ કરી ખુશ કરી આપીશ તો હું તને મો માગી કિંમત આપીશ .

મે તેને હા પાડી મને તો બમણો લાભ મળતો હતો , ગોરી મેડમ ને ચોદવા સામે થી રુપીયા મળવાના હતા તેણે કપડા ઉતારી મારા કપડા પણ ઉતારી નાખ્યા હવે અમે બંને નગ્ન હતા તેણી નુ પાતળુ સુડોળ શરીર નગ્ન દશા મા કોઇને પણ ઉતેજીત કરી દે તેવુ લાગતુ હતુ .

તેણી એ મારો લંડ હાથ પકડી ચૂંસી ને ટાઇટ કરી આપ્યો અને પછી તેની ચૂતમા મુકી ચોદવા લાગી મારા લંડ ને પણ પરદેશી ચૂત નો સ્વાદ ભાવી ગયો જ્યારે તેની ચૂત શાંત થઇ ગયી ત્યારે તેણી તેની પાતળી ગાંડ મા મારો લંડ ચડાવી ગાંડ મારવા લાગી .

તેની ચૂત કરતા ગાંડ વધારે કડક હતી મને તેણી ની ગાંડ મારવા મા વધારે મજા થોડી વાર પછી મારો લંડ ખાલી થઇ ગયો તો તેણી એ મને જીભ વડે તેની ચૂત ચોદવાનુ કહ્યુ મે તે કરી દીધુ ત્યારે તેની ચૂત શાંત થઇ પછી તેણી એ મને ખાસ્સીરકમ આપી સવારે આવી જવા કહી વિદાય આપી .