આખા બંગલા માં એકલા ઉંધે ખાટલે ચોદવાનો પોગ્રામ

હું એક interior designer છું. એટલે મારા એક contract ના લીધે મારે એક જગ્યાએ જવાનું થયું અને એ ભાઈ કરોડપતિ હતા અને એને એકજ છોકરી હતી. અને મારા અનુભવ મુજબ કરોડપતિ બાપ ની છોકરીઓ ને છોડવાનો ખુબજ ચારો હોઈ છે. એને પૈસા ની નહિ લોડા ની કીમત હોઈ છે. એટલે હું અહિયાં એક મારો આ પીકી ને છોડવાનો અનુભવ લખું છું. જે તમને જરૂર ગમશે.