ઍક મુલાકાત સુંદર ગુજરાતી છોકરી સાથે

થોડા વખત પહેલા મને દરીયા કીનારા પર ફરવા જવાનુ થયુ હુ ઍકલો જ ફરવા ગયલો તયા જઇને જોયુ કે ઍક ખુબ જ સુંદર છોકરી કોઇ ની રાહ જોઇ રહી હતી મ તયાં જઇ ને તેની ને પુછયુ કે તે કોની રાહ જુઍ છે તો તેની બોલી કે વહાલા હુ તારી જ રાહ જો ઈ રહી છુ

પછી તેની ઍ મારા સાથે મારો ભાવ નકકી કરી ને મને તેના પગમાં બેસાડી તચારેના ખુબસુરત હાથ વડે ચાર તમાચા લગાવયા પછી મને નગન કરી ને ફટકારવા લાગી તયાર પછી મને નીચે રેતી મા સુવાડી મારો લંડ હાથમા લઈને મને ખુબજ ઉતેજીત કરી લીઘો મારા લંડને ટાઈટ કરીને તેની ચીકની ચુતમા ખુચાડી લીઘો લગભગ પંદર મીનીટ સુઘી મને તેણે ચોદયો તેની થાકી ગયા પછી

મારા પરથી નીચે ઉતરી અનઍ મને ફરી પાંચ તમાચા લગાવીને મારો મોબાઈલ નં લઈને મને ઍક હજાર રૂપીયા આપયા ખરેખર ખુબજ મજા તે સુદંર છોકરી સાથે આવી