आली अंगावर घेतली शिंगावर

माझे नाव राज आहे माझे वय 23आहे. माझा लड 9ईच आहे.ही कथा तीन महीनाभर आधीची आहे.तेव्हा मी बसने पूण्याला जात होतो.तर बसमध्ये चढताना मला एक मुलगी भेटली ती एकटीच होती.

तीचं वय वर्षे 20 आसाव पण मुलगी दिसायला माल होती.तीचे स्तन जेमतेम होते पणं माल छान होता. बस मध्ये गद्री खूप कमी होती.ती माझ्या जवळ आली व बसली.मी तीला तीचं नाव विचारले.तर तिनं आपलं नाव राणी सांगितले.

बस चालू झाली तसा मी ही चालू झालो.थोड्या वेळ गेल्यावर माझा लड तिची गांड पाहून मस्त झाला तसा तिने तो पाहीला.मंग ती लाजली मंग थोड्या वेळाने बस मधील लाईट गेली.

मंग मी धाडसाने माझा हात तिच्या उघड्या मांड्यावर ठेवला व ती लाजली व पटकन तिचे डोळे फिरवले आणि मी धाडसाने माझा हात तिच्या निकर मध्ये घातला आणि तीची पुच्चीत आत बाहेर करत होतो तसं ती लाजली व डोळे मिटून घेतले व म्हनाली की नको कोण तरी पहीलं व माझा हात पकडला…

तिच्या उघड्या पोटावर नेला आणि मी धाडसाने माझा हात तिच्या निकर खाली करून एक बोटं तीच्या पूचीत घातला आणि ती जोराने ओरडली पणं मी धाडसाने तीच्या तोंडावर हात ठेवला व ती जोराने श्र्वास घेऊ लागली.

तसाच तीचा हात पकडला व तो मी माझ्या लंड हातात दिला.आता तीची पुच्चीत खोलवर माझे बोट घालून हालवू लागलो तशी तीची पुच्ची ओली झाली.

मंग मी माझा हात तिच्या तोंडावरून काढला तर तिनं मला जवळ ओढले आणि मी तिच्या ओठांवर किस करू लागलो तशी ती जोराने श्र्वास घेऊ लागली व माझा लड ओडू लागली व म्हणाली खूप मोठा आहे …

मी म्हणालो हातात घेऊन मनसोक्त खेळ त्यांच्याशी तर ति म्हणाली की मी कधीच केला नाही.आणि मला खूप भीती वाटते.

माझा लंड तिच्या योनीत आत घालत नाही फक्त वरती ठेवायला दे असं तिला सांगितले तशी ती तयार झाली …

मंग मी माझा लड तीच्या पुच्ची वर फिरवत होतो पण तीला ते छान वाटत होतं तशी ती जोराने तीच्या योनीवर फिरवायला सुरुवात केली तशी तीची पुच्चीत आत घालण्यास सांगु लागली.

मंग मी माझा लड तीच्या योनीवर नेला व तिच्या योनीत आत घालू लागलो तशी ती जोराने ओरडली पणं मी माझा हात तिच्या तोंडावर ठेवला वेळ वाया न घालवता जोराने तीच्या योनीत खोलवर लंड घातला आणि मी तिच्या योनीत आत बाहेर करत तिला झवू लागलो ….

तशी ती जोराने श्र्वास घेऊ लागली व माझा हात पकडला व रडू लागली व म्हणाली खूप मोठा लंड आहे तुमचा व ती रडू लागली मि पण थोडा वेळ थांबून राहिलो व तीनं आपला हात तिच्या योनीवर नेला व आपला हात पाहून म्हणाली की आई रक्त आले आहे …

मी म्हणालो काय होणार नाही मी कीस करू लागलो तशी ती तयार झाली मंग मी माझा लड तीच्या योनीत खोलवर पोचले असा आत बाहेर करू लागलो …

तशी ती तयार झाली मंग मी जोर जोराने तीच्या योनीत खोलवर लंड घालू लागलो तशी ती जोराने झडली व मला मीठी मारू लागली मंग मी माझा लड तीच्या योनीत खोलवर आत बाहेर करू लागलो ..

तशी ती परत झडू लागली व मी पण माझे पाणी तीच्या योनीत खोलवर सोडून दिले.

परत दोन वेळा संभोग केला.