એક સેક્સી કથા .-4

ચોથે દિવસે મેડમનો પોતાનો જ વારો હતો મારી રીમાંડ લેવા નો ,મેડમજી તો પહેલા જ ચૂત ચોદાવી ચુક્યા હતા મારી પાસે તેને પટાવવા માટે મારે કશુ કવાનુ હતુ નહીં .

જે કંઇ પણ કરવાનુ હતુ તે માત્ર તેમણે જ કરવાનુ હતુ મારે તો માત્ર હુકમનુ પાલન કરવાનુ હતુ , ઘરના બધા લોકો ની સામે મેડમ સાહેબે ખુબ જ કડકાઇ થી કામ કરાવ્યુ મારી પાસે .

માર પણ ખાવો પડ્યો માલકીનના મજબુત હાથ નો પછી જયારે ચારે દિકરીઓ પોતાના ઓરડાઓમા સુયી ગઇ ત્યારે રુમ મા બોલાવ્યો અને પુછ્યુ, કે માલકીનની માર કેવી લાગી ? મે કહ્યુ મેડમજી હજુ પણ મારુ શરીર દુખે છે તો મેડમે એક દવાની ટીકડી આપી ને કહ્યુ આ દવા લઇ લે સારુ લાગશે .

મે તે લઇ લીધી મેડમે મને મસાલા વાળુ દુધ પીવા માટે આપ્યુ મે તે પણ પી લીધુ મેડમે મને ટીકડી દેસી વાયેગ્રા આપી હતી દુધ સાથે તે લેતા મારો લંડ ઉતેજીત થવા લાગ્યો હતો . મેડમે કહ્યુ હવે સારુ લાગે છે ને .

મે હા કહી તો તેણે મારા કપડા ઉતરાવી મારા લંડ ને હાથ મા લઇ ટાઇટ કરીને ચૂંસવા લાગ્યા મે તેના સત્નોની માલીશ કરવા માંડી થોડી વાર મા મેડમે મારો લંડ ચૂસી ને શાંત કરી આપયો અને તેમાથી નીકળેલ બધો માલ પી ગયા .

પછી ફરીથી મેડમે હાથ મા લઇ ને ટાઇટ કરી આપ્યો અને તેની મોટી ચૂત મા લઇ ને ચોદવા માંડ્યા જયારે તેની ચૂતની ગરમી શાંત થઇ ત્યારે તેણે મને તેની મોટી ગાંડ મારવાનુ કહ્યુ મે તેની ગાંડ પણ મારી દીધી આખરે તે માલકીન હતા મારા હું તો માત્ર તેના હુકમનો ગુલામ હતો .જયારે મેડમની ઇચ્છા પુરી થઇ તેણે મને ઓફીસે જવા રજા આપી ..