એક સેક્સી કથા .-3

પછી ત્રીજા દિવસે રીમા કે જે એક કાચી કળી જેવી હતી તે મારી રીમાન્ડ લેવાની તેણે કયારેય લંડ જોયો ન હતો , ફક્ત એક બહેનપણી સાથે બલ્યુ ફિલ્મ જોયી હતી .

તેણી પહેલે થીજ ચોદાવા માટે આતુર હતી તેણે બધુ કામ કરવી ને છેલ્લે પોતાની રુમ સાફ કરાવવા માટે લઇ ગયી હું રુમ સાફ કરતો હતો અને તે મને તરસી નજરે જોતી હતી .

તેણે મને પુછ્યુ રે તને કોઇ છોકરીને ચોદવાનો અનુભવ છે ? મે કહ્યુ હા એક વખત મોકો મળી ગયો હતો તો તે બોલી જો મને ખુશ કરી આપ તો હું તને તુ કહે તેટલા રુપીયા આપુ .

તો મે કહ્યુ કે આપ મારી માલકીન છો જે કહેશો તે હું કરીશ આપ તો બસ હુકમ આપો , તો રીમા એ હુકમ આપ્યો ચલ ઉભો થા અને બધા કપડા ઉતાર .

હું તેની સામે નગ્ન બની ગયો તેણી મારા પુરા શરીરને હાથ ફેરવી મારા લંડ ને તેના ગુલાબી હોઠોમા લઇ ને ચુંસવા લાગી મારા લંડ ને તેના હોઠોમા મજા આવી રહી હતી થોડી વાર મા તો તેણે ચુંસીને મારો લંડ ખાલી કરી દીધો .

પહેલી વાર મારો લંડ ચૂત કે ગાંડ વગર શાંત થઇ ગયો હતો તે ગુસ્સે થઇ અને મને એક તમાચો ફટકારી ને કહ્યુ જલ્દી ટાઇટ કર આ મશીનને મારે હજુ મારી ચૂત અને ગાંડ શાંત કરવાની છે આના વડે .

મને પણ કુંવારી ચૂતનો સ્વાદ માણવો હતો મે ફરી મારા લંડ ને ટાઇટ કરી દીધો પછી તેણી એ મને પથારીમા સુવાડી ને મારા પર ચડી ને લડ ને પોતાની ચૂતમા લેવા માંડી તેની ચૂત કડક હતી .

તે મારો લંડ અંદર લઇ શકી નહી માટે તેણે મને કહ્યુ કે જલ્દી કંઇ કર તો મે તેની વેસેલીન માગ્યુ અને તેની ચૂત અને મારા લંડ પર સારી રીતે લગાવી દીધુ પછી જેવો તેણે મારા લંડ ને તેની ચૂત પર ગોઠવ્યો કે મે જોરથી ગોદો મારી દીધો મારો લડ તેના યોનીપટલ ને ચીરતો અંદર ગયો તેની ચૂત માંથી લોહી નીકળવા લાગ્યુ . થોડી વાર ચૂત ચોદાવી તેણે મને ગાંડ મારવાનુ કહ્યુ મે તેની ગાંડ પણ મારી તે ખુશ થઇ ગયી અને મને જવા માટે રજા આપી .

cont..