એક દેસી બલ્યુ ફિલ્મ .

તમે ક્યારેય દેસી બલ્યુ ફિલ્મ જોઇ છે ? મે હમણા થોડા દિવસ પહેલા આવી દેસી લોકો પર બનાવેલ બલ્યુ ફિલ્મ જોઇ તેના કુલ પાંચ કલાકારો મા બધા જ સ્થાનીક એટલે કે દેસી હતા .

તેમા હિરોઇનો અને ત્રણ હિરો હતા ,તેઓ એક બીજા ને ચોદવાની હરીફાઇ યોજી રહ્યા હોય તેવુ લાગતુ હતુ શરુઆત મા બે છોકરી ઓ એકલી રાત્રી ના અંઘારા મા ઘરે જતી જોઇ ને કેટલાક ગુંડા ઓની નજરમા ચડી જતા તેણે તે છોકરીઓ ને મોઢુ દબાવી હાથ બાંધી ને રસ્તા નીચે આવેલ ઝાડો ની અંદર જ્યા કોઇ અવાજ ન સાંભળે તેવી જગ્યા એ ખેંચી જાય છે .

પછી બધા ગોળ કુંડાળા મા બેસી ને વચ્ચે તે બંને છોકરી ઓ ને છોડી દે છે .પછી કહે છે કે જો તે લોકો સારો નાચ બતાવશે તો તેઓ ને છોડી દેસે નહી તો કમરપટ્ટા વડે ફટકારશે તેણી ના બ્રા અને પેન્ટી સીવાયના બધા કપડા ઉતારી એક એક બેલ્ટ ફટકારી નાચવા નો હુકમ દે છે .

બેલ્ટના ફટકા વાગવા થી નાજુક ગોરી ચામડી પર સોળ ઉઠી આવે છે માર ના ડર ને કારણે છોકરીઓ નાચવા માંડે છે , સુંદર યુવતી ઓ ને પોતાના માટે નાચતી જોઇ ને બધા ગુંડા ઓ ના લંડ ટાઇટ થઇ જાય છે અને તે લોકો બંને ને ચોદી લેવા પકડી લે છે બરાબર તે સમયે જ હિરો આવી જાય છે અને ગુંડા ઓ ને મારી ને ભગાવી દે છે .

તે છોકરીઓ નાચ અને ડરના કારણે જોર થી હાંફી રહી હોય તેના સત્નો બ્રા ની બહાર નીકળવા કુદકા મારતા હોય તે હિરો ના લંડ પણ ટાઇટ થઇ જાય છે અને તેઓ પણ તેમના સ્તનો ને બ્રાની કેદ માં થી આઝાદ કરી દબાવતા દબાવતા સખત રીતે ચોદવા લાગે છે .

તે છોકરી ઓ પણ ખુશી થી હિરો ને ચોદવા આપે છે બધા નો વારો ચૂદાઇ મા આવી ગયા પછી દેસી બલ્યુ ફિલ્મ પુરી થઇ જાય છે તેમા સ્તન દબાવવા ના ચૂત ચોદવાના અને ગાંડ મારવા ના દશ્યો વધારે પ્રમાણમા હતા .