ಕಾಮಧೇವತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಭಾಗ – 3

Idhu yavdhe kalpanika athava sulla kathe Alla, idhu nanna jeevanadhalli nedidha haagu nadeyalu ishta paduva nija kathe agidhe. Haagu idhe Nan kathe a kone baaga.

Hi friends Nan hesaru Harish antha nanna age 25 naanu ondhu kasagi company Alli kelsa madthaidhini.

innu Nam Amma housewife yavaglu manele irthale avala hesaru Meenakshi kattumasthada maikattu dappa nu illa sanna nu illa medium size idhale avala vayasu 45 mathe structure 36d-36-42 avala aa kobidha thikka nodudre vayasagirorigu tunne eddu niluthe.

Ee kathe nanna “KAAMADHEVATHE MEENAKSHI”
ya moorane Baga, ee kathe artha agbeku Andre nanna modalane haagu eradane Baga odhkondu banni. Ivaga kathe continue madthini

Nam Amma ge sleeping tablets kottu avla mole, thika, thullu yella nekdhe next dina belage Bathroom ge hogi hodkond amale mathe snana madkondu thindi madona antha hode
Meenakshi amma kitchen Ali kelsa madtaidlu

Naanu : thindi tako ba Amma

Meenakshi : baro yako body pain ide nine hako ba

Nange gotaytu night full neki hamki maja maderodke antha Nanu aythu amma antha heli thindi madi Kelsa itu antha out side hode
Amle sanje ond 7gantte hagetu haga mane ge bande

Meenakshi : harish uta rady ide hogi madu

Nanu : Nin madllva amma

Meenakshi : illa Kano yako fever barotara ide

Nange full shock bari romance maderodke fever ha antha. amle ankonde Nam appa sule maga meenakshi amma Na keydilla antha

Nanu : Sari amma solpa milk adru kuddhu malgu

Meenakshi : ha Sari nin uta madu amle solpa coffee takoba

Nange full kushi inda bega uta madi
Coffee marde. sleeping tablet hakde ondu but inodu hakla ano doute itu yen adru Sari antha 2 sleeping tablet hakde full mix madi takondu hode

Nanu : amma tako

Meenakshi : ha kodu

antha iskondu kududlu Nanu full kushi inda room inda ache bande Ond 40min mobile use madtaide
Hage nodona antha amma room ge hode
Ali nodudre amma bed thumba malgedale
Nange full mood banthu Direct hogi kitchen Ali honey takondu bande Amma athra hogi meenakshi amma antha karde
Yenu reaction illa Nanu nedanvage avl kal athra bandhu kutkondu nekoke start madhe
Hage avl kal haglla madi nighty na bitchde
Amle mole na neki bra na open marde
Mole male kachiro mark itu. Night full mood le kachide Amma Na full nude maddhe
Kacha nu hakilla amma hage avl sonta Na nekondu kelge bande Tull musde fresh itu
Belge sanna madedlu Nange yesterday night full Tull nekede so interest kami itu Adke avlna Ulta malgsi Andre thika Na male madi malgsde
Hage thika haglla maddhe Thika hole full sanna itu nekoke hode hagilla Ha dappa thika Na haglla madoke hagtairilla ast dappa thika Idea madi ond dimbu na avl sonta kelge hakde. haga avl thika solpa male banthu mathe haglla nu aythu
Nanu honey na hakde nedanvage Bai haki nekoke stat maddhee 20 min thika Na neki neki full enjoy maaddhee hage male bandu avl sonta bennu Ella nu neki avl na tabkonde.

Hage kelgedna nekta tode Na kachde Tull Ali solpa Thika inda bandero honey itu adna neki neki clean maddhee hage male bandu mole na cheepoke start maddhee hage ond 10 min aythu mathe meenakshi sule antha avl lipes ge kiss madta avl lipes kachta Nedanvage avl Bai athra tunee ite hogtailla avlu Bai muchedale
Nanu avl lipes Na idkondu haglla madi Tunee na hakde Nan tunee avl Bai hoytu full besi avl nalge male tunee inde munde madtaide ha sulle meenakshi body besi ge avl Bai le rasa bite
Hage avl Bai le 3min tunee ite amle mathe full bejar aythu mood off aythu.

Ivatu saku antha ankonde avl pakka ne malgede
Hage avl na noddhee mole white ide nipple black grapes Tara kantaide mathe mood banthu hage avl na elkondu tabkonde nipple Na cheepoke start maddhe hage mood le avl kal haglla madi Tull ge tunee ite full bisi tadyoke hagtailla hage mole na kachta keyoke start madhe kaytaidre mole shake hagtaitu hage avlna gatti gi tabkondu avl Tull Ali rasa bite Hage avl male malkonde solpa time aythu malkolan antha kan bite nanu avl male ideni kan bitr avl lipes yen sexy gi thu mathe cheepoke start maddhe mathe mood banthu hega thika ke try madona antha avl Na dabkde thika male madi malkondlu.

Nanu solpa honey haki Tull Na thika hole itu nukde hogtailla hage sonta Na grip ge itkondu nukde solpa holge hoytu Mathe force ge nukde
Nan full Tunee avl thika ovlge hoytu thika kama thumbero thika full besi hage ovlge hoythu nanu hage irli antha sumne ide ha thika tight ge tunee hage thika dali segakondede nanu inde munde madta madta thika Dale leak aythu Nanu sudden gi eddu ivatu 3 time leak maddhe Bai ge Tull ge thika ke Nale amma ge full health problems body pain Ankondu avlge dress madi nanu Nan room ge hogi malkonde

Belge yaro harish antha kugtaidru nanu yaro ankondu sumne ide mathe kukotaidlu
Adu amma voice nanu eddu full shock le

Nanu : amma yenu Ade

amma inu bed male malgedlu

Meenakshi : harish heloke hogtailla ba idko

andlu Nanu aythu antha avl Na idkonde avl Kali heloke hagtailla Yake Andre 1st time thika keyderodu adu he age le Alva adke full pain irbeku ankonde Hage eddu nedanvage Bathroom ge hodlu

Nanu Sari ankondu Nan room ge badu fresh gi hotel inda uta tandu avl gu kotu rest madu antha ond fever and body pain tablet kotu malgsde
Amle Nan close friend call banthu

Nanu : helu sachin

Sachin : yeno macha segtane illa

Nanu : solpa bussy Kano

Sachin : ivatu segllva

Nanu : ha iru barteni antha heli call cut maddhe

Amle hode avnu sekda ibru ond cigrate takondu road side le kukondu sedtaidvi Road le oblu aunty saree le thika Na shake madta hogtaidlu.

Naanu : yeno adu

Sachin : sexy Alva macha keydre ha Tara thika keybeku

Nanu : Hu Kano Aunty kodo suka yaru kodlla

Sachin : Hu Kano macha sulle athra hogona Andre amount bere illa

Nanu : ( manasle le ankonde ivnge hela amma visya Na ibru enjoy madbhodu antha adu bere close frind ) lo ninge ond visya helbeku

Sachin : yeno adu

Nanu : macha sanje correct go 7 gantee ge Nam mane athra ba

antha heli hode
Sachin du call banthu

Nanu : hello

Sachin : lo macha nin mane athra ide

Nanu : ba ovlge

Sachin : yeno macha adu visya

Nanu : ba valge 1st ande.

Sachin : ello aunty

Nanu : amma ge health problems Kano

Sachin : Sari

Nanu : iru barteni

antha heli kitchen Ali coffee rady itu tablet haki amma ge kote amma kududlu

Nanu : lo macha ninge aunty sekudre yen madteya

Sachin : macha yen madteya antha kelteya hage hogi keytairteni Kano

Nanu : howda hagadre nange promise madu

Sachin : yako

Nanu : sumne madu ninge oblu aunty Na set madedni

Sachin : lo macha neja Na

antha promise maddha

Nanu : iru barteni
antha heli amma room ge hode Amma na kugde
Tablet work hagi malgedlu Nanu amma nighty bra Ella bitchi nude gi madi bed male malgsde hage room light off madi door lock madkondu bandhu

Nanu : lo he visya yargu helbardu.

Sachin : lo macha he visya yar gadru heltare yav aunty helu Elli segtLe

antha questions keltaida

Nanu : iro ivat night avl joty malgsteni

Sachin : lo ba bega hogona

Nanu : iro uta madkondu ond cigrate hodkondu hogona

Sachin : lo uta madkondu bande

Nanu : ba
antha avna room valge karkondu hode Room light off hagetu

Sachin : light on mado

Nanu : Hu

antha heli room door lock maddhe

Sachin : lo light on madu ba hogona aunty athra anda

Nanu light on maddhe Sachin nana kade tirkodeda

Nanu : lo bed nodu

Sachin : haa aunty meenakshi aunty yeno idu nin amma batte ne hakilla

Nanu : enjoy ivlene

Sachin : haa

ankondu direct hogi mole na hamki cheepoke start marda bidtane illa

Nanu : lo yen madtaidya

Sachin : hallu kudithaidhini ideni antha avl male tabkondu full rape mado Tara madtaida

Nanu : lo bedu avlna

antha heli avna karde.

sachin : sorry maga yake bejar aytha

Nanu : bejar adre yake Nina karkobartaide

Antha cigrate kote Avn tension ale Sedoke start ada

Sachin : lo macha yeno idu aunty du

Nanu kutkondu full story helde

Sachin : nin bedo sexy antha heli ond chance kodu

Nanu : lo keltaidya ninge ne

Sachin : lo thanks macha

cigrate na oof nadi Avlna tinotara hogi avl na tabkondu kiss madta mole cheepoke start maddha hage kelge bandu Tull neki thika kachi Tull ge tunee Na hakda. Meenakshi aunty antha kukondu mole idkondu keoyke start madhaa
Keyta keyta leak aythu
Avl tunee Na clean madkondu pant hakoke hoda

Nanu : yako onde round saka

Sachin : lo avl nin amma Alva adke

Nanu : lo thika muchkondu acting madbeda

Sachin : lo adru

Nanu : in male ninge yavaga beku ast Sari madko

Sachin : lo neja Na antha kelda amle lo mole male yen mark

antha mutti noddha

Nanu : kachirodu

Sachin : oooo ha Tara

Nanu : Hu thika nodu

Sachin : lo kantha illa kelge ide

Nanu : lo Ulta maado ha sule na

Sachin Nan mat keli avlna ulta maddha thika full red hagetu Avnu hage thika Na hamkta tabkondu neki neki thika hole ge Bai haki neki neki enjoy madtaidha

Nanu : lo saku bedu hega Nan ond round

Sachin : macha ibru

Nanu : ha baro

antha heli avl inde hogi tabkonde Avnu munde inda tabkondu avn tunee Na Tull ge hakda Nan tunee Na thika ke haki keyoke start madvi
Meenakshi full shake hagtavle Tull Ali sound bartaide Pat Pat antha SChina liplock madkondvne mood le lipe na tinotara hadtavne
Nanu inde inda mole idkondu hamuktaideni hage ond 10min keydvi

Sachin : macha leak hagtaide

Nanu : ha nandhu

Ha antha ibru leak madkondvi Hage avlna tabkondu

Sachin : yeno nin amma ist sexy idale.

Nanu : amma ala meenakshi sule

Sachin : ha sulle Tara ne ide body

Antha mole na kachda Nanu benu full kachi red colour madede Amle ibru avlge dress haki rady madi Nam room ge hodvi

Belge aythu Amma jorgi halloke start madedale

Nanu : yen aytha amma

Meenakshi : nodu lipes athra yaro kachidhare

Mathe nodu antha nighty button open madi mole male torsudru kachirodu mark itu Amle body full yaru kachidare antha halloke start madudlu yaro night nana rape madavre antha
Nanu yeno gotilla ano hage sumne yeno algery hagerbeku antha heli samadana maddhe

Amle sachin seki kelda
Sachin : ivatu yenadru seguta nin amma Tull

Nanu : lo beda ond solpa Dena sumne iru

Sachin : yako

Nanu : lo avlge kachirodu gotagide nanu yeno heli sumne irsedeni

Sachin : ha Sari avlgu age hagede rest beku next time nanu Kari

Antha heli horata idhu nanna mathe Nam Amma Meenakshi naduve nedha kamadhatta